ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για τον διαδικτυακό τόπο www.dwsepasa.gr και τις υπηρεσίες του.

Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών όπως ισχύει.

 

2. Ποιά προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για νόμιμο σκοπό, εφόσον συντρέχει μια από τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ.1 του GDPR. Κατά την παροχή της υπηρεσίας μας και για την επικοινωνία μας μαζί σας, θα χρειαστεί να προβούμε σε συλλογή και επεξεργασία ορισμένων προσωπικών σας δεδομένων προκειμένου να ανταποκριθούμε επαρκώς στις ανωτέρω ανάγκες επικοινωνίας μας και διαλόγου επί της υποβαλλόμενης πρότασής σας.

Πιο συγκεκριμένα ,καταχωρείτε τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, email και τηλέφωνο) , ώστε να υπάρχει :

α) Εφόσον το επιλέξετε , η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας και η δυνατότητα ανάπτυξης διαλόγου για τα θέματα-προτάσεις που θέτετε μέσω της υποβολής της σχετικής φόρμας , β) Εφόσον το επιλέξετε , η δυνατότητα αποστολής από μέρους μας ενημερωτικού υλικού για θέματα που αφορούν την ελληνική καλαθοσφαίριση και τις δράσεις μας και γ) Ενίσχυση της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας του διαλόγου που θα αναπτυχθεί μέσω της επώνυμης υποβολής των σχετικών προτάσεων.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία που μας υποβάλετε θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη μελέτη των προτάσεών σας και την επικοινωνία μαζί σας , δε θα διαβιβαστούν σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και δε θα δημοσιευθούν παρά μόνο αν εσείς το επιλέξετε στο σχετικό πεδίο .

Νομικές βάσεις για την ανωτέρω επεξεργασία είναι η ρητή και ελεύθερη συναίνεσή σας (GDPR άρθρο 6 παρ.1ά) και το έννομο συμφέρον μας (GDPR άρθρο 6 παρ.1΄στ).

 

3. Βασικές Αρχές επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

3.1 Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο.

3.2 Η συγκέντρωση των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς.

3.3 Η συγκέντρωση των προσωπικών δεδομένων είναι επαρκής και σχετική.

3.4 Τα προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή και επικαιροποιημένα.

3.5 Τα προσωπικά δεδομένα που δεν είναι ακριβή διορθώνονται ή διαγράφονται.

3.6 Τα προσωπικά δεδομένα μένουν εμπιστευτικά και αποθηκευμένα με ασφάλεια.

3.7 Τα προσωπικά δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτους παρά μόνο αν είναι απαραίτητο για να προσφέρονται για αυτά υπηρεσίες κατόπιν συμφωνίας.

 

4. Πού κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Ενδέχεται να διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχονται σε τρίτους, στις παρακάτω περιπτώσεις και για συγκεκριμένους σκοπούς.

4.1 Σε συνεργάτες μας . Πρόκειται για έμπειρους επαγγελματίες, οι οποίοι είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τις υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των πελατών. Οι εργαζόμενοι/εξωτερικοί συνεργάτες μας , έχουν πρόσβαση μόνο στα προσωπικά δεδομένα των πελατών, που κρίνονται απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Υπάρχει πάντα συμβατική σχέση μεταξύ μας και των εργαζομένων/εξωτερικών συνεργατών της, με τις απαραίτητες δεσμεύσεις εμπιστευτικότητας και λήψης των κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.

4.2 Άλλα τρίτα μέρη, λόγω νομοθεσίας: Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σας, για να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία ή για να ανταποκριθούμε σε μια υποχρεωτική νομική διαδικασία (πχ για φορολογικούς σκοπούς), ή για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα ή την ασφάλεια μας.

4.3 Άλλα τρίτα μέρη με τη συγκατάθεσή σας. Εκτός από τις κοινοποιήσεις που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ενδέχεται διαβιβάσουμε πληροφορίες σχετικά με σας σε τρίτα μέρη, εφόσον μας δώσετε την ελεύθερη και ρητή συγκατάθεσή σας.

 

5. Αποδέκτες εκτός ΕΟΧ.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε θα μεταφερθούν και θα αποθηκευτούν στους διακομιστές μας, οι οποίοι εδρεύουν εντός ΕΟΧ . Δεν θα μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Για την αποφυγή αμφιβολιών, σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο δεν αποτελεί πλέον μέρος του ΕΟΧ, οι παραπομπές στην παρούσα παράγραφο στον ΕΟΧ σημαίνουν τον ΕΟΧ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

 

6. Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου και τα προσωπικά δεδομένα σας αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

 

7. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Αυτά τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα λαμβάνονται τόσο κατά το σχεδιασμό των μέσων επεξεργασίας (πχ κρυπτογράφηση των δεδομένων του server και των υπολογιστών της εταιρείας κλπ.), όσο και εξ ορισμού, ώστε να υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας (αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα). Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε, δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

 

8. Ενέργειες σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων των δεδομένων.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των προσωπικών των υποκειμένων των δεδομένων και η παραβίαση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους, δεσμευόμαστε να γνωστοποιήσουμε αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός 72 ωρών από τη στιγμή που λάβουμε γνώση του γεγονότος της παραβίασης, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και εφόσον κρίνεται απαραίτητο και στο υποκείμενο το δεδομένων.

 

9. Τα δικαιώματά σας.

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου υπόκεινται σε επεξεργασία , έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:


9.1 Δικαίωμα ενημέρωσης:

Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας μας, ή των εκπροσώπων μας, τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη νομική βάση για την επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας που διέπει τη λειτουργία μας, μπορείτε να απευθύνεστε σε εμάς ζητώντας περαιτέρω πληροφορίες για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων σας, υποβάλλοντας τα αντίστοιχα αιτήματα. Η απάντηση των αιτημάτων σας θα γίνεται χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων.


9.2 Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας και να μας ζητάτε αντίγραφα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους. Επίσης έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τον τρόπο άσκησης των επιμέρους δικαιωμάτων σας.

 

9.3 Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα


9.4 Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση (πχ δικαιούμαστε να αρνηθούμε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων αποσκοπώντας στη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών μας αξιώσεων).


9.5 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.


9.6 Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας ενημερωτικής προώθησης. Ειδικότερα, έχετε δικαίωμα να εναντιώνεστε σε κάθε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά Κατ’ εξαίρεση δε μπορείτε να αντιταχθείτε στην αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης που σας αφορά, όταν η απόφαση αυτή βασίζεται στη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας.


9.7 Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.


9.8 Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης:

Όπου η επεξεργασία βασίζεται στη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας , καθώς και για οποιοδήποτε θέμα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας:

email: [email protected]

 

10. Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600,

Fax: +30 210 6475628,

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

 

11.Ιστοσελίδες τρίτων.

Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει μόνο για την ιστοσελίδα μας και δεν καλύπτει τους συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες και, συνεπώς, τις πληροφορίες που συλλέγουν τα μέρη που κατέχουν και ελέγχουν τις εν λόγω ιστοσελίδες, ή τη χρήση των Cookies τους.

 

12.Ανανεώσεις και αλλαγές.

Η ιστοσελίδα μας ενημερώνεται και επεκτείνεται συνεχώς τόσο λειτουργικά όσο και σε ότι αφορά υπηρεσίες , με συνέπεια να ανανεώνει και την παρούσα πολιτική προστασίας του απορρήτου. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη σελίδα αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας.